Archive for khuadou

"KHUODO PAWI DING"

Source: PUZO Net

ZO Ngaina thupi penpen khat a kiciemte ahi Zo Khuodo pawi pen kumkhat ciengin khatveita behma kibawl ahi’a, tukum zong “GINUA KHUODO” pawi bawlding GZO in ngimna lienpi kinei ahihi, tuami son ah tukum Zo Khangno’te pattahna in a min zong “ZO KHANGNO KHUODO-2008” ci min ka vaw vuh hi, Yangon khupi sung aom Zo khangno’te sungah minam itna leh I ngaina’te a manghil lo na ding vuh, thuhilna leh Zo ngaina zieletong’te theisahlo phamaw ahihi.

Yangon aom Zo Khangno’te pen Kawl bulom lah a om vuh ahina dungzui in Zokam siemlo zong tampi omta a, Zo ngaina bangteng ahei ci’a athei om khol nawnlo in, a kan zong om nawnlo mawh hi, tua’te tungah Pu ZO suonlehah’te in tuni cieng dong khotah leh kiptah a inei a hi, ngaina lam, la, khangthu ci’te hil huoi mama a, tupet a I theisah man sih leh minam itna hing kiem ding a, Kawlta, Vaita po tawh hing kitengin, mi mangthangh suah ding vuh ci pen mit a, mu masah ahihi, limtah in ngai sun lei tami thu pen minam tam’te in minam neu’te a vuanelh dan a, Kawlte in ei vuanelh thei ding vuh ahi zieh in Pyo, Thet minam’te dan in a maiming I sualo na ding No.1 a ikoih ding thupi hi. GZO in Khuodo ding vai tawh kisai in meeting ka nei vu atua meeting sung ah zong kipiehna nei pei in, a kitangsam lai ding teng pen Gamdang a om. Minam itna anei, minam avei, akhuol lainatna anei’te kungah nget ding thu khensatna ka nei vuh hi. Sum tawp ding za pen,

Hotel kawm man 300,000/-
Neh le dawn 300,000/-
Video 100,000/-
Atuomtuom 100,000/-

Ci bangdan in ka she vua, tua sung pan in a nei a tengin kipiehna ka nei masa vuh hi;

Pa Kham Khen Thang 10,000/-
Pa Leet Suon Khai 30,000/-
Sie Kam Khen Dal 30,000/-
Pa Kham Kho Cin Thang 50,000/-
Tg Hau Khen Pau 10,000/-

Khuodo pawi ah Zo ngaina teng lahna leh thugenna limlien tah in kibawl masa ding a tua zaw ciengin State Show zong kibawl suah ding hi, tuami ah lasa ding’te pen, Kawlgam a aminthang pienpien melthei pawl khat leh Meikaam vutdi in a vua bang a a kithei kholo a lasah siem mama i Zo sungah zong tampi om ahiman in, tua’te tathiem ding ngimna bulpi khat zong ahihi. Tua sungpan a lasiem teng ki kaikhawm kia ding a sponsor ding imi sungah a kinga zo leh Lakhui (CD, VCD) bawl ding zong ngimna kinei ahihi.

Tammi thu tawh kisai in, huna pienuom mun tuomtuom aom sanggam ulenau in minam itna bulphu a, a mangthangh thei ding I Khangno’te kepding huoi ding na hlangaih vuh leh na neisa sumlepaai tawh ahi zongin nangma tehteh kihal in a hizongin itna leh lam-etna tawh kang cial vuh hi.

Zo Ngaina Manphatdan thugen dingin mun tuomtuom pan zong a kisapna dungzui in ka han ding a, Khangno’te huah sugnah minam itna leh Ngaina thupi dan kiguang nuom penpen ahihi.

Kizop na dingin,

Global Zo Organization
No.156, 1-floor, R. 38 Street (Middle)
Kyauktada,Yangon, Myanmar

Tel: 095-01-391526
Email: gzoyangon@pu-zo.com

Pu-Zo.Com

addthis_url=”; addthis_title=”; addthis_pub=’zolengthe’;

Advertisements

Leave a Comment